UWAGA RODZICE!
W związku z ryzykiem wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 do odwołania ograniczamy bezpośredni kontakt z rodzicami.
  • Dzieci odbierane są od rodziców/opiekunów przed wejściem do placówki do godz. 8.10 przez pracowników przedszkola.
  • Rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci zobowiązani są zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący 1,5 m
  • Rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci zobowiązani są zachować wszelkie środków ostrożności – m.in. osłona ust i nosa.
  • Dziecko jest odbierane z placówki w godzinach zadeklarowanych przez rodziców.
  • Odbiór dziecka odbywa się w analogiczny sposób jak przyprowadzanie – Rodzic oczekuje przed wejściem do momentu przyprowadzenia dziecka przez pracownika przedszkola.
  • Do placówki uczęszcza wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych; nauczyciel ma prawo ocenić stan zdrowia dziecka i odmówić przyjęcia do placówki.